Izmantošanas noteikumi

Izmantojot Sistēmu, ikvienam tās lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

  1. Lietotājs apņemas izmantot no Izpildītāja iegūtos datu apstrādes pakalpojumus tikai legāliem mērķiem. Komerciālos nolūkos Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot datu apstrādes pakalpojumus iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju.
  2. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja ID un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
  3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Izpildītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  4. Lietotājs nedrīkst veikt Sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar Sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
  5. Lietotājs, nozaudējot visus vai kādu no lietotāja rekvizītiem (lietotāja ID vai paroli), par to nekavējoties ziņo Izpildītāja Klientu apkalpošanas daļai, nosūtot paziņojumu uz e-pastu: [email protected]. Lietotāja rekvizīti tiks anulēti un to vietā - izsniegti jauni.
  6. Visus Izpildītāja publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Pasūtītājs apņemas, izmantojot no Izpildītāja iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.
  7. Citējot vai atsaucoties uz Sistēmā iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, lietotājam jānorāda to iegūšanas avots - "www.lursoft.lv" vai "Lursoft datu bāzes internetā".
  8. Šajā Sistēmā (tai skaitā publiskajās lapās) publicētais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez rakstiskas atļaujas. Šajā punktā minētie noteikumi ir saistoši katram lietotājam, neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir reģistrēts kā Sistēmas lietotājs vai nav.

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar Izpildītāju, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā ES normām par personas datu aizsardzību.

Papildus šiem noteikumiem ikvienam Lursoft Portāla lietotājam ir saistoša Lursoft IT privātuma politika.