Monitorējamie notikumi

Klientu portfelī tiek nodrošināts juridisko un fizisko personu, kā arī objektu monitorings pēc zemāk norādītajiem veidiem, sākot ar klienta norādīto datumu. Juridiskās personas tiek monitorētas pēc reģistrācijas numura, fiziskās personas – pēc personas koda, bet objekti – pēc identifikatora (koda, līguma numura u.tml.).

PIETEIKTIES IZMĒĢINĀJUMAM

STANDARTA MONITORINGU VEIDI 

Uzņēmumu reģistra monitorings
 • Reģistrācijas datu izmaiņu notikumi
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Ieraksts par adresi aktualizēts, pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.4 panta otro daļu. Uzņēmumu reģistrs adresi aktualizējis, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra datiem.
  • Izmaiņas pamatkapitālā
  • Izmaiņas dalībniekos
  • Pamatkapitāls pārrēķināts, pamatojoties uz Komerclikuma pārejas noteikumu 52.p.
  • Izmaiņas amatpersonās
  • Izmaiņas prokūristos
  • Izmaiņas dalībniekos, ja dalībnieks ir ārvalstu persona
  • Paziņojumi kreditoriem, dalībniekiem, ieinteresētajām personām
 • Likvidācijas notikumi
  • Uzņēmums likvidēts
  • Likvidācijas procesa uzsākšana
  • Pārtraukts likvidācijas process
  • Darbība izbeigta
  • Darbība atjaunota
  • Darbība turpinās
  • Anulēts ieraksts par likvidācijas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai darbības izbeigšanu
  • Darbības apturēšana
 • Uzņēmuma reorganizācijas notikumi
  • Apvienošana 
  • Atdalīšana
  • Pievienošana
  • Sadalīšana
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
  • Reģistrēts reorganizācijas līguma projekts
 • Nodrošinājuma notikumi
  • Reģistrēts jauns nodrošinājums
  • Nodrošinājums atcelts
 • Gada pārskatu notikumi
  • Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā
  • Skenēta gada pārskata (ieraksta) anulēšana
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA 
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Naudas plūsma
 • Uzņēmuma patieso labuma guvēju monitorings
  • Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem
  • Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums
  • Jauns ieraksts par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē
  • Ierakstam par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē reģistrēts beigu datums
  • Izmaiņas ierakstā par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem
 • Atcelto amatpersonu monitorings
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 dienu
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 2 nedēļas
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 mēnesi
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 3 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 6 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 12 mēnešus
 • Dalību notikumi
  • Jauns ieraksts par dalību
  • Ierakstam par dalību reģistrēts beigu datums
Maksātnespējas reģistra monitoringi
 • Maksātnespējas notikumi 
  • Kreditoru sapulce (UR ieraksts)
  • Saistību dzēšanas procedūras pasludināšana
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana, bankrota procedūras uzsākšana, administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā (fiz. personām)
  • Maksātnespējas procesa izbeigšana
  • Precizēta parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Paziņojums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Kreditoru sapulce
  • Bankrota procedūras uzsākšana
  • Parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratora pilnvarošana
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu
  • Paziņojums par noslēguma kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par kārtējās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par pirmās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Noslēguma kreditoru sapulce
  • Kārtējā kreditoru sapulce
  • Pirmā kreditoru sapulce
  • Administratora atcelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Izsole
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājumu
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana
  • Administratora lēmums par izlīguma iespēju
  • Tiesas sprieduma par fiz. personas mantas pārdošanu  plāna apstiprināšana
  • Tiesas spriedums par fiz. personas mantas pārdošanas plāna grozīšanu
 • Tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Administratora atcelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Administratora pilnvarošana
  • Uzraugošās personas iecelšana tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Uzraugošās personas atcelšana tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Izmaiņas informācijā par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
  • Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana un uzraugošās personas iecelšana
 • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratora atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana, pasākumu plāna apstiprināšana, administratora iecelšana
  • Administratora iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora pilnvarošana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Uzraugošās personas iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Uzraugošās personas atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Izmaiņas informācijā par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana un pasākumu plāna apstiprināšana
 • Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām notikumi
  • Pieņemts pieteikums atbrīvošanai no parādsaistībām
  • Atbrīvots no parādsaistībām
  • Nav atbrīvots no parādsaistībām
  • Izbeigušies Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktie parādnieka pienākumi un ierobežojumi, jo konstatēts, ka parādnieks ir miris
Maksātnespējas reģistra monitorings - likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
 • Ierosināta maksātnespējas lieta
 • Administratora iecelšana
 • Maksātnespējas pasludināšana
 • Maksātnespējas procesa izbeigšana
 • Citas tiesas maksātnespējas procesa laikā
 • Apstiprināts sanācijas plāns
 • Grozījumi sanācijas plānā
 • Izbeigta sanācija
 • Uzsākta bankrota procedūra
 • Apstiprināts mierizlīgums
 • Administratora atcelšana
 • Sanācijas termiņa pagarināšana
 • Atcelts mierizlīgums
 • Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
PVN reģistra monitorings
 • Reģistrēšana PVN reģistrā
 • Paziņojuma saņemšana datumā, kad reģistrēts PVN reģistrā
 • Izslēgšana no PVN reģistra
 • Paziņojuma saņemšana datumā, kad izslēgts no PVN reģistra
 • Izslēgšana no PVN reģistra sakarā ar likvidāciju vai reorganizāciju
Saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings
 • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: VID)
 • Saimnieciskās darbības atjaunošana (avots: VID)
 • Datums, no kura aizliegts veikt darījumus ar nodokļu maksātāju, jo ir apturēta tā saimnieciskā darbība (avots: VID)
 • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: UR)
Fizisko personu monitorings
 • Fizisko personu notikumi Uzņēmumu reģistrā
  • Iecelšana amatā
  • Atcelšana no amata
  • Reģistrēta jauna prokūra
  • Prokūras izbeigšana
  • Jauns ieraksts par dalību
  • Ierakstam par dalību reģistrēts beigu datums
 • Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas notikumi
  • Laulību līguma reģistrācija
  • Laulību līguma izmaiņas
  • Laulību līguma izbeigšana
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības apturēšanas notikumi
  • Saimnieciskā darbība apturēta
  • Saimnieciskā darbība atjaunota
 • Miršanas fakta monitorings
  • Reģistrēts miršanas fakts
 • Patieso labuma guvēju monitorings
  • Jauns ieraksts par fizisko personu kā patieso labuma guvēju
  • Ierakstam par fiziskās personas patiesā labuma guvēja statusu reģistrēts beigu datums
  • Jauns ieraksts par fiziskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē
  • Ierakstam par fiziskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē reģistrēts beigu datums
  • Izmaiņas ierakstā par fizisko personu kā patieso labuma guvēju
 Komercķīlu reģistra monitorings ٭
 • Reģistrēta jauna komercķīla
 • Dzēsta komercķīla
 • Grozīta komercķīla
 • Pārjaunota komercķīla
 • Cedēta komercķīla
 • Komercķīlas termiņa pagarināšana
 • Pieteikums par komercķīlas tiesības izlietošanu pievienots komercķīlas reģistrācijas lietai
 • Reģistrēts paziņojums par komercķīlas tiesību izlietošanu
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc reģistrācijas akta numura
Tiesas sēžu kalendāra monitorings 
 • Nozīmēta sēde 
 • Mainīta sēdes informācija
 • Nozīmēta sēde (prasītājs)
 • Mainīta sēdes informācija (prasītājs)
 • Nozīmēta sēde (atbildētājs)
 • Mainīta sēdes informācija (atbildētājs)
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings 
 • Mantojumu ziņas
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Pilnvardevējs atsaucis pilnvaru
 • Pilnvarniekam atsaukta pilnvara
Datu bāzes Pretenzijas par maksājumiem monitorings 
 • Publicēta jauna pretenzija par maksājumu
 • Reģistrēts ieraksts, ka maksājums apmaksāts
 • Reģistrēts jauns maksājums
 • Nodots parādu piedziņas uzņēmumam
 • Pretenzija par maksājumu atsaukta
 • Publicēta jauna pretenzija par maksājumu (avots: Paus Konsults)
 • Pretenzija par maksājumu dzēsta (avots: Paus Konsults)
 • Publicēta jauna pretenzija par maksājumu (avots: VERDIKTS)
 • Reģistrēts ieraksts, ka maksājums apmaksāts (avots: VERDIKTS)
 • Veikts maksājums parāda piedziņas lietā (avots: VERDIKTS)
 • Parāda piedziņas lieta slēgta (avots: VERDIKTS)
 • Parāda piedziņas lieta pabeigta (avots: VERDIKTS)
 • Atsaukta pretenzijas par maksājumu publikācija (avots: VERDIKTS)
VID notikumu monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Parāda summa (VID) palielinājusies
 • Parāda summa (VID) samazinājusies
 • Publicēts paziņojums par pieņemtu VID lēmumu
 • Darba devēji, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā vai mazāks
Akcīzes preču licenču monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēta jauna akcīzes licence
 • Anulēta uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Apturēta uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence zaudējusi spēku
 • Atjaunota uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība
Būvkomersantu reģistra monitorings
 • Uzņēmums reģistrēts kā būvkomersants
 • Apturēta būvkomersanta darbība
 • Izslēgts no Būvkomersantu reģistra
 • Atjaunota būvkomersanta darbība
 • Aktualizēta būvkomersanta informācija
CSDD notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks transportlīdzeklim
 • Ieraksts par īpašuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs transportlīdzeklim
 • Ieraksts par turējuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
VTUA notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks traktortehnikai
 • Ieraksts par īpašuma uz traktortehniku izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs traktortehnikai
 • Ieraksts par turējuma uz traktortehniku izbeigšanos
Svētku monitorings 
 • Vārda dienu monitorings 
 • Dzimšanas dienu monitorings 
 • Uzņēmuma dzimšanas dienu monitorings 
 • Vārda dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Uzņēmumu dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām)
Adrešu monitorings
 • Adresē reģistrēts uzņēmums
 • Adresē likvidēts uzņēmums
 • Mainīta uzņēmuma adrese
 • Mainīts adreses nosaukums
IUB rezultātu paziņojumi
 • Publicēts IUB rezultātu paziņojums (piegādātājs)
 • Publicēts IUB rezultātu paziņojums (pasūtītājs)
Valsts atbalsts
 • Piešķirts dīkstāves pabalsts (avots: VID)
 • Atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem (avots: VID)
 • Atbalsts algu subsīdijai (avots: VID)
 • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (avots: VID)
Darbības veidu izmaiņu monitorings
 • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā (Avots: CSP)
 • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā (Avots: VID)
Struktūrvienību monitorings
 • Reģistrēta jauna struktūrvienība
 • Izslēgta struktūrvienība 
Publisko personu un iestāžu monitorings
 • Reorganizācija
 • Likvidācija
 • Izmaiņas amatpersonās\
 • Izmaiņas adresē
 • Citas izmaiņas

 

SPECIĀLIE MONITORINGU VEIDI 

AML monitorings
 • Mainījušies AML riski
Sankciju monitorings
 • Sankciju monitorings daļējām sakritībām un valsts reģistros 
  • Identificēta daļēja sakritība sankciju sarakstos
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Ceļu satiksmes drošības direkcija
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Civilās aviācijas aģentūra
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Tiesu administrācija un tiesa (Zemesgrāmata)
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Uzņēmumu reģistrs
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Latvijas Jūras administrācija
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Lauksaimniecības datu centrs
  • Paziņojums par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros: Patentu valde
 • Sankciju monitorings uzņēmumu saistītajām personām
  • Uzņēmuma saistītajai personai identificēta sankciju sakritība
Igaunijas uzņēmumu monitorings
 • Igaunijas uzņēmumu reģistrācijas datu izmaiņu monitorings 
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
 • Igaunijas uzņēmumu likvidācijas monitorings 
  • Uzņēmums bankrota stāvoklī
  • Uzņēmums likvidācijā
  • Uzņēmums likvidēts
 • Igaunijas uzņēmumu pārstāvju, partneru un patieso labuma guvēju izmaiņu monitorings 
  • Izmaiņas uzņēmuma pārstāvjos
  • Izmaiņas uzņēmuma partneros
  • Izmaiņas uzņēmuma patiesajos labuma guvējos
 • Igaunijas uzņēmumu gada pārskatu monitorings 
  • Iesniegts gada pārskats
 • Igaunijas uzņēmumu PVN reģistra izmaiņas
  • Reģistrēšana PVN reģistrā
  • Izslēgšana no PVN reģistra
 • Igaunijas uzņēmumu sankciju monitorings
  • Identificēta daļēja sakritība sankciju sarakstos
Nekustamo īpašumu monitorings pēc kadastra numura, apzīmējuma
 • Nekustamo īpašumu izmaiņu monitorings pēc kadastra numura, apzīmējuma
  • Reģistrētas izmaiņas adresē
  • Reģistrētas izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā esošajos objektos
  • Reģistrētas izmaiņas īpašumtiesību datos
  • Reģistrētas izmaiņas kadastrālajā vērtībā
  • Reģistrētas izmaiņas apgrūtinājumos
  • Reģistrētas izmaiņas atzīmēs
 • Nekustamo īpašumu darījumu monitorings pēc kadastra numura, apzīmējuma
  • Reģistrēts jauns nekustamā īpašuma darījums
 • Nekustamo īpašumu izsoļu monitorings pēc kadastra numura, apzīmējuma
  • Reģistrēta jauna izsole
  • Reģistrētā izsole beigusies
Monitorings dokumentos un presē 
 • Atrasts jauns dokuments
 • Atrasta jauna publikācija
Dokumentu notikumi
 • Pieejams jauns dokuments
 • Dokuments tehniski dzēsts
Vēsturisko notikumu ielāde
 • Vēsturiskie maksātnespējas notikumi
 • Vēsturiskās mantojumu ziņas
 • Vēsturisks miršanas fakts
Nekustamo īpašumu darījumu monitorings
 • Adresē reģistrēts jauns nekustamā īpašuma darījums
Teritorijā reģistrēto nekustamo īpašumu darījumu monitorings
 • Teritorijā reģistrēts jauns nekustamā īpašuma darījums
Izsoļu monitorings
 • Adresē reģistrēta jauna izsole
 • Adresē reģistrētā izsole beigusies
 • Adresē reģistrētā izsole pārtraukta
Teritorijā reģistrēto izsoļu monitorings
 • Teritorijā reģistrēta jauna izsole
 • Teritorijā reģistrētā izsole beigusies
 • Teritorijā reģistrētā izsole pārtraukta
 Jaunreģistrēto uzņēmumu monitorings
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi ar amatpersonām
 • Noteiktā teritorijā jaunreģistrētie uzņēmumi